Elevhälsa

 

En eller båda skolsköterskorna träffas dagligen i skolan. De har  öppen mottagning för elever och tar även emot förhandsbokade besök. Skolläkaren har mottagning på skolan ungefär två gånger per månad under terminerna.

Skolkurator och konsulterande skolpsykolog tar emot besök men arbetar också uppsökande.

Elevhälsoteamet för åk f - 6och för åk 7 - 9 har möte en gång i veckan. Där ingår kurator, skolsköterska, speciallärare och skolledare. Vid behov kallas andra resurspersoner in.

 

 

Så här arbetar vi med elever i skolan:

Hälsofrämjande arbete
Det innebär att eleverna erbjuds individuella hälsobesök och undersökningar men även hälsosamtal i grupp. Hälsobesöken är en av våra naturliga kontaktytor med elever och vårdnadshavare. Elevernas arbetsmiljö bevakas ur ett medicinskt perspektiv. Skolhälsovården fortsätter det vaccinationspro-gram som inleddes på BVC.

Hälsoarbete - sjukvårdande insatser
Elever och vårdnadshavare kontaktar oss ofta för att få råd, hjälp och stöd. Det finns många elever som behöver särskilda insatser från vår sida. Det kan gälla elever med olika sjukdomar och funk-tionshinder eller elever med inlärningssvårigheter där skolhälsovårdens insatser behövs för att kunna anpassa skolsituationen. Skolhälsovården är många gånger den förmedlande länken eleven/vård-nadshavaren, behandlande läkare och skolan. Skolhälsovården utför enklare sjukvård men måste ofta hänvisa till landstingets sjukvård.

 

Förskoleklass
En hälsodeklaration från vårdnadshavaren och tidigare hälsoundersökningar gjorda på BVC ligger till grund för vår planering. Skolsköterskan kontrollerar barnets längd- och viktutveckling. Barn och vårdnadshavare träffar sedan skolläkaren.Vaccinationer ses över och kompletteras vid behov så att barnet far ett fullgott vaccinationsskydd. Barn som är födda från år 2002 vaccineras mot mässling-påssjuka-röda hund.
Förutom hälsoundersökningen är det viktigt att prata om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan tar därför in lärarens bedömning av hur den första tiden i skolan har fungerat.
Skolsköterska och skolläkare finns på plats för att bevaka barnens behov ur ett medicinskt perspektiv.

Se hälsoprofil för förskolan i bifogad pdf till höger på sidan, under rubriken "Relaterade dokument"

 

Skolår I
Skolsköterskan kontrollerar syn, särskild hörselsköterska kontrollerar hörseln.

 

Skolår 2
Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen.

 

Skolår 4
En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren. Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen och rygg. Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan. Elever som är födda före år 2002 vaccineras mot difteri-stelkramp-kikhosta.
 

Skolår 5
Flickor födda 1999 och senare erbjuds vaccination mot livmodershalscancer (2 doser)

 

Skolår 6
Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen och rygg. Elever som är födda före år 2002 vaccineras mot mässling-påssjuka-röda hund.
 

Skolår 8
En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren. Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen och rygg. Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan. Tonårens frågor och frågor kring utbildning och yrkesval står i fokus.

 

Gymnasieskolan år I
En hälsodeklaration tas in från elev. Eleven gör en hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skol-sköterskan. Vissa gymnasieprogram omfattar även andra undersökningar beroende på särskild yrkesinriktning.

 

Spara vaccinationsuppgifter som du får av skolsköterskan!
Ett bra sätt är att lägga vaccinationsmeddelanden från skolsköterskan i BVC-kortet där tidigare vaccinationer finns antecknade.

Ta gärna kontakt med skolhälsovården
Skolsköterskan når du på din skola. Kontakt med skolläkaren förmedlas av skolsköterskan.

Dela:
Kategorier: