Om skolan

Johan Skytteskolan är en skola med årskurser från F till 9. Skolan är belägen i södra Älvsjö, mitt i Långbro-Herrängens småskaliga bebyggelse, med vackra Långbro park precis intill. Här går ca 1050 elever i årskurserna F-9.

Johan Skytteskolan är en skola med höga förväntningar på elever och personal och med goda studieresultat. Vi har sedan flera år ett pågående arbete kring bedömning för lärande, värdegrund och inkluderande lärmiljöer. Detta arbete syftar till att skapa förutsättningar för alla elever att, utifrån ålder och mognad, ta ett ökat ansvar för sina studier och därigenom utveckla sin fulla potential, både socialt och kunskapsmässigt. Vi ser hela skolan som en lärande organisation där gemensam fortbildning, workshops och kollegialt lärande är viktiga delar.

Huvudbyggnad

I huvudbyggnaden går årskurs 6 samt årskurs 7-9. Skolans matsal är belägen i huvudbyggnaden samt ett välsorterat skolbibliotek. Här finns salar för hemkunskap, musik, slöjd och naturvetenskap. I huvudbyggnaden sitter delar av skolledningen, rektor Stig Gisslén, biträdande rektor Monika Strandberg och biträdande rektor Annie Jansson (ansvariga årskurs 7-9).
Här hittar man även Elevhälsoteamet och studie- och yrkesvägledare.

Paviljongen

I Paviljongen finns årskurs 3 och fritidshemmet Opalen på bottenplan. På övre plan finns årskurs 2 och fritidshemmet Skyttarna. På övre plan finns också klassrum för årskurs 4 och 5.
På bottenplan finns även Klubben för årskurs 4-6. I denna byggnad finns biträdande rektorer för för låg- och mellanstadium Ewa Marklund (ansvarig årskurs 1-6) samt Anna Schiller (ansvarig årskurs F och fritids).

Hus Eken och Ängen

I huset Eken finns tre förskoleklasser; Kronan, Lövet och Kvisten och fritidshemmet Eken. I huset Ängen finns tre klasser årskurs 2 och fritidshemmet Ängen.

Idrottshall

I Västerängshallen inryms två idrottssalar och intill skolan finns en stor fotbollsplan och en mindre så kallad multifunktionsplan, idealisk för yngre barnens utelek. Skolan hyr tid i Långbrohallen för idrottsundervisning. Vi lånar även lokaler i Långbrodalsskolan för undervisning i slöjd. 

Arbetslag och personal

Pedagogerna är pedagogiska arbetslag. Johan Skytteskolan har 11 förstelärare med olika inriktningar i sitt uppdrag. Vi har förstelärare med inriktning mot utveckling av läsning och undervisning i svenska, matematikundervisning, engelskundervisning och mot sambedömning, samplanering, kollegialt lärande, skolutveckling inom högstadiet och mellan stadier

All personal på Johan Skytteskolan har ett stort engagemang för elevernas lärande och personliga utveckling. Vi arbetar gemensamt för att skapa de bästa förutsättningarna för skolans elever. Vi har hög specialpedagogisk kompetens, ett välfungerande elevhälsoteam, matematikverkstad, specialutrustade salar för NO och praktisk-estetiska ämnen med mera. Målet är att alla Johan Skytteskolans elever skall lämna grundskolan med hög social kompetens, god självkänsla, ett rikt språk och maximal kunskapsnivå.

Dela:
Kategorier:

Värdegrund

På Johan Skytteskolan visar vi respekt och hänsyn mot varandra, och vi hjälps åt att skapa en skola där alla känner sig trygga.

 

Johan Skytteskolans verksamhetsplan 2017

Skolledning

  • Rektor

    Stig Gisslén, tel. 508 217 99 Sammankallande för föräldrarförening och föräldraråd, och webbansvarig.

  • Biträdande rektor

    Ewa Marklund, tel. 508 217 04

  • Administrativ chef

    Lovisa Amnell, tel. 08-50821873

Nyheter