Till innehåll på sidan

Förskoleklass

När du har fått besked om att ditt barn fått en plats i förskoleklass kommer du att få information skickad hem. Höstterminen inleds med inskolning. I förskoleklass arbetar vi med fem övergripande kunskapsområden som återges i läroplanen.

Information till vårdnadshavare

Under slutet av april får ni vårdnadshavare ett brev med information om skolstarten samt blanketter som ni fyller i och skickar tillbaka till oss i skolan.

Överlämningssamtal

Under vecka 24 och 25, efter skolavslutningen, kommer vi mentorer att ringa till ditt barns förskola samt även till dig som vårdnadshavare. Under samtalet önskar vi att få information om ditt barns behov så att vi kan möta ditt barn på bästa sätt när hen börjar hos oss i skolan.

Vi vill också höra om hur det ser ut kring ditt barns behov vid lämning, påklädning, måltider, toalettbesök samt relationer med kompisar. Det är av vikt att vi får veta om ditt barn har särskilda behov som vi behöver tänka extra kring i vår sammansättning av våra tre förskoleklassgrupper, för att ge de bästa förutsättningarna i skolan.

Inskolning

Inskolningen sker under tre dagar. De första två dagarna i halvgrupp under två timmar, en på förmiddagen och den andra gruppen på eftermiddagen. Dag tre i helgrupp under fyra timmar. Vi önskar att eleverna väntar med att börja på fritids till dag fyra, då det innan är mycket intryck för ditt barn. Vårdnadshavarna behöver finnas tillgängliga under inskolningstiden.

Verksamhetens innehåll

Undervisningen i förskoleklassen ska utgå från en helhetssyn på eleverna, elevernas behov och intressen och samt kunnande och erfarenheter.”

I förskoleklassen eftersträvar vi att eleverna ska känna glädje, arbetsro, trivas och tycka att det är kul och stimulerande i skolan, där förskolans- och skolans arbetssätt och pedagogik blandas i vår verksamhet. Ett av vårt största arbete handlar om kamratskap och relationer gentemot varandra, där varje elev får möjlighet utveckla en tillhörighet i gruppen. Genom detta arbete pratar vi dagligen om normer och regler för att eleverna ska utveckla en djupare förståelse för sitt eget, andras och hela gruppens behov.

Förskoleklassen har fem övergripande kunskapsområden som återges i de centrala innehållet i läroplanen och utifrån det arbetar vi på följande sätt.

Språk och kommunikation

Varje skoldag inleds med 5 tysta minuter, där vi intar en rofylld start på dagen, samt därefter går igenom dagens innehåll med tillhörande bildstöd.

Vi lägger stort fokus på språkutvecklande och läsförberedande lekar genom bl.a. Bornholmsmodellen som vi utövar flera gånger i veckan, både i helgrupp och i smågrupper. Vårt värdegrundsarsarbete ”Skolstegen” arbetar vi med dagligen. Här får eleverna lära sig strategier för hur de bäst kan lära sig i skolan, samt social och känslomässig kompetens. Utifrån skolstegen använder vi delvis tecken när vi kommunicerar med eleverna, vilket skapar ett lugn och arbetsro under våra lektioner.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Eleverna arbetar med olika skapande och kreativa aktiviteter genom bild, färg och form med olika material. Vi dramatiserar olika övningar och har gemensamma lekar både ute och inne. Genom drama, dans och lek får eleverna möjlighet att prova på olika roller i förhållande till varandra. Vi sjunger och har gemensam kör varje vecka i hela hemvisten, samt jobbar med takt och rörelse.

Matematiska resonemang och uttrycksformer

Eleverna får utveckla sina kunskaper i matematik genom att arbeta laborativt med olika material och reflektera och pröva sina och andras teorier tillsammans med varandra i mindre grupper. Eleverna jobbar med problemlösning genom att visa, rita, urskilja, ompröva och berätta hur de tänker och ställs inför frågan om de kan göra på fler sätt.

Natur, teknik och samhälle

Förskoleklassen har utelektioner, både i skog och i närområdet kontinuerligt, både i större och mindre grupper. Lärandet kombineras med lek och rörelse i skogen. Vi jobbar med vårt närområde genom att lära oss om naturen, samhället och miljökunskap, under årets olika skiftningar.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Vi har ofta gruppstärkande lekar, både ute och inne, för att stärka samhörigheten och skapa en naturlig närhet till varandra och lära känna varandra mer. På rasterna har vi veckans lek

där elever kan känna en tillhörighet och vara med på lekarna. Vår dagliga verksamhet varvas med rörelsepauser för att variera rörelse med stillasittandet. Vi varvar även lektionspass med lek, både styrd och utifrån eget val.

Kartläggning

Förskoleklassen genomför Skolverkets obligatoriska kartläggning i svenska och i matematik, Hitta språket och Hitta matematiken. Kartläggningen genomförs under större delen av hösten för att under våren kunna ge stöd och utveckling till eleverna, utifrån vad vi sett på kartläggningen. Kartläggningen genomförs för att tydligare kunna uppmärksamma och ge tidiga stödinsatser för de eleverna som är behov av det, samt ge indikation på eventuellt om eleven inte kommer uppnå kunskapskraven i årskurs 1 och 3.

 

Lärarna i förskoleklass – Johan Skytteskolan

Brukarenkät 2020 förskoleklass Johan Skytteskolan (Länk till dokument över resultat på 2020 års brukarenkät)

Informationsmöte inför valet till förskoleklass (Länk till bildspel med information inför val till förskoleklass)

Dela:
Kategorier: