Nya skolbyggnaden

SISAB bygger en ny skolbyggnad som går under arbetsnamnet Ekängens skola.

Löpande information om den nya skolbyggnaden kommer att läggas upp här. Det kommer även finnas information om byggnationen på anslagstavlan i huvudentrén på Johan Skytteskolan.

Den nya skolan byggs med hemvister, en för varje årskurs. Varje hemvist är ca 400 kvm med stora moderna ytor för våra elever. Hemvisten består av två basrum, stora som normalstora klassrum om 60 kvm. Ytterligare ca 175 kvm öppen yta finns, där kommer en viss del av utbildningen att ske, samt en stor del av fritidsverksamheten. I varje hemvist finns också grupprum, ateljé och toaletter.

Skolan kommer bli skofri, vilket innebär att alla tar av sig skorna innan de tar sig till sina respektive hemvister. Det kommer att finnas skåp för förvaring av ytterkläder. Skolan byggs med mottagningskök och en stor matsal. En multisal för musik, slöjd och no/bild kommer att finnas utanför hemvisterna. Även skolhälsovård och skolbibliotek kommer att finnas i byggnaden.

Traditionell undervisning möter framtidens skola 

Johan Skytteskolan bygger sin framgång på traditionell klassisk undervisning med målet att inkludera alla i en miljö som skall upplevas som trygg och välkomnande, det vill säga ”öppen för alla”. Den inställningen tar vi med oss till den nya skolan. Undervisningen kommer att vila på att alla barn, i en lugn och trygg miljö, har sin basundervisning i ett klassrum. En del av undervisningen kommer att bedrivas tematiskt i samverkan mellan personal och elever i den större studieytan. ´Tematiskt undervisning ingår redan idag i den undervisning vi bedriver på Johan Skytteskolan. Slutligen kommer en del av undervisningen att ske utanför hemvisten, såsom no-labb, idrott, musik, slöjd, hemkunskap och moderna språk.

Hemvister

I hemvisten samlas de lokaler eleverna har behov av under större delen av skoldagen på en och samma plats och undervisning kan bedrivas på olika sätt, i olika lärmiljöer och i olika gruppstorlekar så att var och en kan få sina behov tillgodosedda. Hemvister byggs också för att minska otrygga ytor och prång, och ge större möjligheter till vuxennärvaro och en sammanhållen heldagsomsorg. Arbetsrum för pedagoger placeras i hemvisten för att förstärka vuxennärvaron och tryggheten för eleverna, samt för att stödja en skola organiserad i arbetslag där nära samarbete mellan pedagoger är en självklarhet.

Att möta alla elevers behov och säkerställa en trygg och stabil undervisningsmiljö är en central del av skolans uppdrag. I traditionella skollokaler med korridorer och klassrum uppstår ofta otrygga utrymmen som är svåra att överblicka och där tryggheten ibland blir lidande. Traditionellt planerade skollokaler är dessutom mindre varierade och flexibla, vilket innebär att de inte är lika lämpade att uppfylla läroplanens krav på exempelvis individuellt anpassad undervisning. Ofta saknas också utrymmen att kunna möta elever i behov av särskilt stöd i deras egen lärmiljö. För att ge goda förutsättningar för anpassad undervisning i olika gruppstorlekar, samt för att säkerställa elevernas trygghet har Stockholms stad beslutat att nya skolor ska planeras med hemvister. Detta prövas även vid större ombyggnationer

Vi lägger särskilt stor vikt vid överblickbarhet och att eleverna får tillgång till vuxna under hela skoldagen, som ser vad som händer och som tillsammans verkar för elevernas bästa. Genom att skapa en variation av rum i olika storlekar ges även förutsättningar att skapa mindre sammanhang, något som ofta är svårt i mer traditionellt planerade skolor. En hemvist blir alltså som en mindre skola i den större skolan. Variationen av rum ger även möjlighet för arbetslaget att arbeta mer ämnesintegrerat och för eleverna att samarbeta med fler elever än vad som är möjligt i det traditionella klassrummet. För att säkerställa att lokalerna fungerar även för framtidens pedagogik och för att möta framtida elevantalsförändringar, byggs rummen så flexibla och samtidigt så yteffektiva som möjligt.

Skolans lokaler är tyvärr ett relativt litet forskningsområde i Sverige idag, och vi kan därför inte hänvisa till några tydliga forskningsresultat gällande just hemvister. Man vet dock att elevernas fysiska miljö har betydelse för lärandet. Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad arbetar för att öka kunskapen om lokalernas betydelse för lärandet, exempelvis genom att verka för ökad forskning på området .

Vi tror att hemvister ger goda förutsättningar för modern pedagogik, för att möta olika individers behov, säkerställa elevernas trygghet och att de dessutom ger en ökad flexibilitet inför framtida behov.

Vänliga hälsningar,

Skolledningen

Johan Skytteskolan

Den nya skolan i pressen

https://mitti.se/nyheter/byggstart-ekangens-alvsjo/

Månadsbrev från bygget

Månadsbrev maj-augusti 2019.pdf

manadsbrev_ekangens_skola_februari_mars_2019.pdf

 

Dela: