Om skolan

Johan Skytteskolan är en skola med kunskap och kvalitet i fokus. På Johan Skytteskolan strävar vi efter att alla elever ska känna sig välkomna och trygga och att de känner att de har möjlighet att uppnå sin fulla potential kunskapsmässigt, emotionellt och socialt. Vi är en skola med höga förväntningar på elever och har engagerad personal och goda studieresultat.  

Vi arbetar för att vara öppen för alla och utgår från att olikheter berikar. Vi tror att alla medarbetare, i olika roller, utgör oumbärliga delar för elevernas och skolans fortsatta framgång och utveckling. Den goda lärmiljön och skolkulturen skapar vi alla tillsammans.

Johan Skytteskolan är belägen i södra Älvsjö. Här går ca 1050 elever i årskurserna F-9.

Arbetssätt

Johan Skytteskolans verksamhet präglas av öppenhet och mångfald under devisen "Öppen för alla" och "Alla barn är allas barn".

I det inre kvalitetsorienterande arbetet har inkludering samt arbete med betyg och bedömning stått i fokus för pedagogerna liksom för eleverna. Men även likvärdighet, sambedömning och planering har varit fokusområden under året.

Vi har ett aktivt värdegrunds- så väl som trygghetsarbete och vi lägger stor vikt vid att inkludera alla elever och möta dem utifrån deras förutsättningar. Sedan flera år har vett pågående arbete kring bedömning för lärande.  Vi ser hela skolan som en lärande organisation där gemensam fortbildning och kollegialt lärande, sambedömning och -planering är viktiga delar för en likvärdig undervisning. Dessa arbeten syftar till att skapa förutsättningar för alla elever att, utifrån ålder och mognad, ta ett ökat ansvar för sina studier och därigenom utveckla sin fulla potential, både socialt och kunskapsmässigt.

Johan Skytteskolans ledord är sedan ett par år tillbaka kvalitet, kultur, tillsammans. Med dessa ord som inramning arbetar vi för en bibehållen hög kvalitet i skolans samtliga verksamheter med särskilt fokus på tillgängliga lärmiljöer, samplanering och sambedömning, trygghet och studiero och lärande i fritidshem. I begreppet kultur inryms förutom kulturaktiviteter inom ramen för Skapande skola även den samarbetskultur som ska råda på skolan som helhet. Kulturbegreppet innebär också att bibehålla och utveckla aktiviteter och traditioner som skapar gemensamma upplevelser och värden. Ordet tillsammans står i detta sammanhang för samsyn, samarbete och gemenskap. Vår devis Öppen för alla manifesterar det kontinuerliga värdegrundsarbete som pågår på skolan bland annat genom externa föreläsare och utbildningar för både elever och personal.

På skolan finns elva förstelärare spridda över alla årskurser i bland annat matematik, svenska, engelska samt i systematiskt kvalitetsarbete. Förstelärarna har ett tydligt uppdrag att utveckla den pedagogiska verksamheten och skapa en samsyn kring det pedagogiska uppdraget årskurs 1-9.

Mer om hur vi arbetar kan du läsa om i vår verksamhetsplan:

2019_verksamhetsplan_johan_skytteskolan.pdf - länk till dokument

Fritidshemmet

På Johan Skytteskolan förenas omsorg med lärande på fritidshemmet för att komplettera skolan. Fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter som på olika sätt anknyter till och förstärker arbetet med läroplanens mål. Vi ser att fritidshemmet har en viktig roll för elevers sociala utveckling och lärande.

Dela:
Kategorier: